Facultatea de Științe Socio-Umane, Bucureşti s-a constituit în urma procesului de reorganizare desfășurat la Universitatea „Spiru Haret” în anul 2015, conform HG 575/ 2015 publicate în MO 554 bis din 27.07.2015, incluzând fostele Facultăți de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi de Arte, precum şi unele programe de studii din cadrul Facultăţilor de Sociologie-Psihologie şi al Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie.

În prezent Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane include 6 programe de studii de licenţă din 4 domenii de licenţă (cf. H.G. 575/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.554 şi 554 bis din 27 iulie 2015)

- în domeniul Ştiinţe ale Comunicării: Comunicare şi Relaţii Publice IF (60 locuri), Jurnalism IF (100 de locuri);

- în domeniul Istorie: Arhivistică IF (75 de locuri);

- în domeniul Sociologie: Resurse umane IF (75 de locuri),

- în domeniul Muzică: Pedagogie muzicală IF (60 de locuri), Pedagogie muzicală IFR (50 de locuri);

De asemenea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane include 4 programe de studii de master din 3 domenii de master (cf. HG 595/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.595 şi 595 bis din 6 august 2015)

- în domeniul Ştiinţe ale Comunicării (50 de locuri): Mass-Media şi comunicarea în sport IF; Comunicare internaţională şi diplomaţie publică IF (program încadrat în domeniu acreditat ca urmare a Raportului validat de Consiliul ARACIS din data de 29.10.2015).

- în domeniul Sociologie (150 de locuri): Management organizaţional şi al resurselor umane IF;

- în domeniul Muzică (50 de locuri): Artă Muzicală IF.

 

 

Prezentarea programului de studii universitare de licenţă JURNALISM

           

            Programul de studii universitare de licenţă şi-a stabilit o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică şi îşi asumă rolul fundamental în formarea specialiştilor în domeniul de studii de licenţă Ştiinţe ale comunicării, în acord cu cerinţele prezente şi de perspectivă formulate de societatea românească şi cu valorile europene recunoscute.

            MISIUNEA DIDACTICĂ de formare a specialiştilor în domeniul comunicării, relaţiilor publice şi jurnalismului vizează atât formarea profesională prin studii de licenţă, cât şi formarea continuă prin studii universitate de masterat şi în perspectivă şi de doctorat.

            MISIUNEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ vizează aspectele formării competenţelor de realizare a unor cercetări şi studii prin antrenarea studenţilor, sub îndrumarea cadrelor didactice, la activitatea de cercetare a facultăţii, în cadrul Centrului propriu de cercetare ştiinţifică, prin participarea lor la conferinţe naţionale/internaţionale, sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi valorificarea rezultatelor cercetării în revista „Analele Universităţii Spiru Haret”, unde au o rubrică proprie. Atât misiunea didactică, cât şi cea ştiinţifică se raportează la obiectivele de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică şi profesionale şi se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

            PERSONALUL DIDACTIC Încă de la înfiinţare, Facultatea a angajat un personal didactic competent de specialişti, cadre didactice cu grade universitate de profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, care fac parte din departamentul Ştiinţe ale Comunicării. Personalul didactic care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice în vederea practicării unui învăţământ superior de calitate, cerinţe incluse şi în documentul Regulamentul de ocupare a posturilor didactice în Universitatea Spiru Haret. Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor/doctorand în domeniul disciplinelor din postul ocupat, celelalte cadre didactice au pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinei predate, iar cadrele didactice care ocupă posturile de asistent au pregătire pedagogică atestată.

            BAZA MATERIALĂ Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane pune la dispoziţia studenţilor spaţiile şi dotările necesare unei activităţi educaţionale corespunzătoare: 

- spaţii adecvate pentru conducere, secretariat, compartimente funcţionale, inclusiv de distribuţie a materialelor didactice şi de publicitate;

 •   mijloace de comunicaţie (telefon, fax, e-mail, servicii ISDN);
 •   echipamente hardware şi software pentru pregătirea materialelor didactice şi de publicitate în format multimedia;
 •   reţele de calculatoare conectate la internet;
 •   echipamente audio-video;
 •   resurse de învăţământ specifice IFR-ului.

            Spaţiile de învăţământ (săli de curs, seminarii, laboratoare etc.) îndeplinesc cerinţele normative obligatorii privind capacitatea şi dispun de echipamente tehnice de învăţare, evaluare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student (calculator, videoproiector, retroproiector) permiţând centrarea activităţii didactice pe student.

            Dotarea laboratoarelor în scop didactic, una dintre preocupările majore ale conducerii Universităţii Spiru Haret, satisface cerinţele de pregătire ştiinţifică, metodică şi practică a studenţilor asigurând parcurgerea corespunzătoare a disciplinelor din planul de învăţământ şi îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice ale programului. Menţionăm în mod expres că dotarea de care dispun laboratoarele îndeplineşte exigenţele actuale, inclusiv programele software aferente, ce deţin licenţele de utilizare.

            Facultatea asigură studenţilor o bibliotecă cu un fond de carte cu peste 15000 de volume şi publicaţii periodice. Biblioteca este conectată la Internet pentru a putea ţine legătura cu studenţii şi a răspunde la solicitările acestora privind fondul de carte şi volumele disponibile pentru împrumut existente în bibliotecă. Totodată, biblioteca dispune de un număr suficient de abonamente la publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate.

            În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane există şi resurse de învăţământ specifice IFR: biblioteca electronică, virtuală, suporturi electronice pentru desfăşurarea activităţilor de laborator şi seminar, tratate, cursuri şi sinteze ale cursurilor în format electronic, modalităţi electronice de evaluare, programe analitice şi calendarele disciplinelor etc. Fiecare cadru didactic, în bibliografia pe care a prevăzut-o în programa analitică, a avut în vedere în primul rând fondul de carte existent în Bibliotecă în prezent şi posibile achiziţii în viitorul apropiat. Toate cursurile şi volumele de 5 specialitate publicate în Editura Fundaţiei România de Mâine se regăsesc în Biblioteca facultăţii într-un număr suficient de exemplare pentru consultare. În mod continuu se achiziţionează noutăţile în domeniu şi se fac abonamente la reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

            Deci, resursele materiale includ spaţii de învăţământ, administrative şi de pregătire individuală sau asistată, laboratoare didactice şi spaţii de publicitate, unităţi specializate pentru realizarea materialelor didactice, distribuţia şi gestionarea acestora.

            Programul de studii universitare de licenţă Jurnalism beneficiază de existenţa a: 

 • DOUĂ LABORATOARE DE INFORMATICĂ
 •   LABORATOR RADIO
 •  LABORATOR DE TELEVIZIUNE
 •   LABORATOR DE FOTOJURNALISM
 •   BIBLIOTECĂ
 •   LABORATOARE DE INFORMATICĂ

            STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR Fiecare an universitar este structurat în două semestre a câte 14 săptămâni, ultimul semestru având 12 săptămâni, cu o medie de 20 de ore/săptămână. Fiecărei sesiuni de examene îi sunt alocate trei săptămâni.

            PROCESUL DE INVĂŢĂMÂNT Procesul de învăţământ pentru programele de studii de licenţă, indiferent de programul de studii, de forma de învăţământ se desfăşoară conform planurilor de învăţământ, concepute şi realizate în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional şi european. Planurile de învăţământ au fost gândite în funcţie de importanţa comunicării, relaţiilor publice, jurnalismului în lume şi în societatea românească. Ele cuprind discipline fundamentale, discipline de specialitate şi discipline complementare, în concordanţă cu obiectivele specializării, grupate pe categorii obligatorii, opţionale şi facultative, precum şi stagii de practică, forma de evaluare pentru fiecare disciplibnă şi numărul de credite alocat. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestor discipline, precizat prin fişele disciplinelor/programele analitice, corespunde domeniului de licenţă Ştiinţe ale Comunicării. Formele de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele de studiu prevăzute în planul de învăţământ sunt examene, colocvii şi probe de verificare.

            Programele de studii sunt creditate cu câte 30 de puncte credite pe semestru şi 180 de puncte credite pe cei 3 ani de studii de licenţă. Deci, numărul total de credite transferabile, conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), este de 180. Transferarea creditelor se face conform Regulamentului de aplicare a sistemului ECTS şi a Procedurii de aplicare a sistemului ECTS. Disciplinele facultative, indiferent de semestrul de studii în care sunt prevăzute în Planul de învăţământ, se încheie cu o probă de verificare, iar punctele credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.

            OCUPAŢII Structura programului de studiu asigură corespondenţa dintre rezultatele învăţării, competenţele şi abilităţile dobândite şi necesare ocupaţiilor profesionale cerute pe piaţa muncii. În conformitate cu prevederile C.O.R. şi CA.E.N., Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării pregăteşte specialişti pentru grupa minoră 244, specialişti în relaţii publice, subgrupa 244: 244701- specialist în relaţii publice; 244704 – specialist în protocol şi ceremonial; 244705 – consultant cameral; 244706 – purtător de cuvânt; 244707 brand manager; grupa 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, subgrupa 7311- Activităţi ale agenţiilor de publicitate, subgrupa 7312- servicii de reprezentare media; grupa 742 Activităţi fotografice, subgrupa 7420, grupa 639 Alte activităţi de 9 servicii informaţionale, subgrupa 6391 – Activităţi ale agenţiilor de ştiri, subgrupa 6399 – Alte activităţi de servicii informaţionale. (Clasificarea activităţilor din economia naţională), grupa minoră 231 şi din grupa minoră 245, mai exact specialişti pentru următoarele ocupaţii: asistent universitar, 232101 – profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri, 245102 – comentator publicist, 245103 – corector, 245104 – corespondent special (ţară şi străinătate), 245105 – corespondent radio, 245106 – corespondent presă, 245108 editorialist, 245109 – fotoreporter, 245110- lector presă/editură, 245112 – publicist comentator, 245113 – redactor, 245114 – reporter, 245115 – reporter operator, 245117 – secretar de emisie, 245118 - secretar de redacţie, 245119 – secretar responsabil de agenţie, 245121 – tehnoredactor, 245123 – ziarist, 245126 – comentator radio Tv., 245128 – redactor rubrică” etc

            Examenul de licenţă finalizează studiile la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi constă în două probe: 1) examen pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, 2) susţinerea lucrării de licenţă care conferă absolventului titlul de licenţiat, iar pentru promovarea licenţei se acordă 10 credite suplimentare. Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de obţinerea certificatului de competenţă lingvistică.

            ACTIVITATEA DE CERCETARE reprezintă un obiectiv major şi o componentă de bază, menită să contribuie la ridicarea calităţii întregului proces instructiv-educativ. Cercetarea ştiinţifică se derulează în cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifică Mass-Media şi Comunicarea al Facultăţii urmărindu-se să se introducă în domeniul cercetării ştiinţifice acel set de valori promovat de Universitatea Spiru Haret care vizează profesionalism, performanţă în cercetarea ştiinţifică. Rezultatele cercetării ştiinţifice ale studenţilor şi ale personalului didactic ce desfăşoară activităţi în cadrul facultăţii sunt valorificate prin publicarea lor în reviste de specialitate, prezentarea la congrese din ţară şi din străinătate precum şi prin actualizarea conţinuturilor cursurilor şi manualelor de studiu. La nivelul facultăţii se organizează anual, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice, studenţi şi masteranzi.

PRACTICA DE SPECIALITATE se desfăşoară în instituţii media sau agenţii de relaţii publice şi publicitate agreate de Universitatea Spiru Haret. Stagiul de practică este programat in primele trei săptămâni ale semestrului al doilea al anului II şi ultimele două săptămâni ale semestrului întâi al anului III şi constă în efectuarea a 15 zile x 6 ore, respectiv a 10 zile x 6 ore de practică. În timpul efectuării stagiului de practica fiecare student va completa un caiet de practică, în baza căruia va fi evaluat după finalizarea stagiului de practică.

 

Prezentarea programului de studii universitare de licenţă Pedagogie muzicală

 

Programul de studii universitare de licenţă PEDAGOGIE MUZICALĂ, forma de învăţământ cu frecvenţă, a fost acreditat  de ARACIS în 2010.

Forma de învăţământ este de 3 ani curs de zi, cu 180 de credite (la care se adaugă suplimentar 10 credite pentru examenul de licenţă) iar specializarea conferită prin Diploma de licenţă, asemenea tuturor celor de la celelalte programe de studii ale Facultății de Științe Socio-Umane, este în concordanţă cu competenţele necesare calificărilor naţionale, competenţe pe care Facultatea şi le-a înscris în Registrul Naţional Unic al Calificărilor din cadrul ANC.

În cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, programul de studii universitare de licenţă Pedagogie muzicală oferă studenţilor săi activităţi de educaţie şi învăţământ menite să-i pregătească pentru profesia de pedagogi pentru domeniul muzică. Specificul artistic al acestui domeniu conferă programului particularităţi ce ţin de domeniul vocaţional, dar pune accent şi pe misiunea de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, o componentă esenţială a strategiei universitare din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane. Aceasta presupune formare de profesori de muzică, dar şi dezvoltarea cunoaşterii într-o specializare artistică: promovarea cercetărilor proprii şi interdisciplinare, atât la nivel teoretic cât şi, mai ales, la nivel practic.

Programul de studii de licenţă Pedagogie muzicală are ca principală misiune didactică pregatirea viitorilor profesori de muzică din invăţământul secundar, dar şi de specialişti pentru multe dintre instituţiile de cultură ce au legătură cu formarea şi specializarea tinerilor cu aptitudini şi talent muzical. O preocupare permanentă este dezvoltarea modulelor de măiestrie artistică în domeniul Muzică (pian, canto, interpretare instrumentală) care să permită o formare complexă şi nuanţată a absolvenţilor acestei specializări. Lista de discipline a acestui program de studii conţine atât discipline fundamentale (Istoria muzicii, Teoria muzicii, Forme muzicale, Folclor muzical, etc) cât şi discipline de specialitate (Armonie, Contrapunct, Pian, Dirijat coral, Canto ) sau complementare şi opţionale.

După susţinerea examenului de licenţă, studiile pot fi continuate la forma de Masterat - Arta Muzicală, 2 ani cu obţinerea a 120 de credite transferabile. Parcursul acestui program de studii permite aprofundarea competenţelor dobândite anterior şi pune accent deosebit pe componenta de cercetare în domeniul educaţiei muzicale.

Licenţiaţii în Pedagogie muzicală beneficiază de oportunităţi de angajare într-o diversă arie culturală, în meserii de tradiţie, racordate noilor exigenţe: cadre didactice, cercetători ai fenomenului muzical, dar pot fi integraţi şi în diverse alte tipuri de profesii: dirijori de formaţii vocale, corale, instrumentale, vocal-instrumentale, aranjori sau orchestratori pentru diverse formaţii, membri sau solişti (canto clasic, muzică usoară, populară, romanţe, jazz) în ansambluri vocale sau instrumentale (orchestre) în instituţii de anvergură naţională sau la nivel comunitar, realizatori, redactori, maeştri de sunet, regizori muzicali, comentatori muzicali în presa scrisă si vorbită.

Cadrele didactice

            Profesorul universitar doctor, Doctor Honoris Causa al Federaţiei Universitare Internaţionale – (Missouri – SUA) şi al Universităţii ’’Spiru Haret” (România) Victor Giuleanu  rămâne pentru toţi cei care l-au cunoscut şi au avut privilegiul de a activa sub îndrumarea  sau  conducerea sa, exemplul luminos şi ideal de cadru didactic universitar, prin erudiţie, distincţie, sobrietate şi înaltă ţinută morală.

            Urmare a devotamentului şi dragostei sale faţă de misiunea de a contribui cât mai mult la  educaţia  muzicală, descoperirea şi cultivarea tinerelor talente,  prin pregătirea temeinică a profesorilor  de  muzică  şi crearea condiţiilor  ca aceştia  să-şi  obţină  calificarea  meritată  în domeniu a reuşit să obţină -  prin eforturi personale  susţinute –în 1990, înfiinţarea Facultăţii de Muzică  din Universitatea ’’Spiru Haret’’ pe care  a  organizat-o şi a condus-o ca  decan, apoi   ca  prorector,  până în ultima clipă a vieţii sale, (23 decembrie 2006).  

            Dintre titlurile lucrărilor didactice pe care le-a publicat îmbogăţind şi aprofundând studiul teoriei superioare  a muzicii menţionăm:’’Tratatul de teorie a muzicii (vol Işi II) –în colaborare cu Victor Iusceanu,’’Ritmul  muzical’’(vol.I şi II), ’’Dicteuri  melodice’’,’’Principii  fundamentale  de  teoria  muzicii’’,’’Dicteuri  armonice  şi  polifonice’’, ’’Solfegii  de  grad  superior’’(în colaborare  cu  Ion Chirescu, ’’Teoria  muzicii’’ –curs  însoţit de  solfegii aplicative,’’Melodica bizantină’’. Deasemenea a editat manuale  de  specialitate pentru învăţământul preuniversitar  de  profil, situându-se astfel între cei mai importanţi autori de tratate şi manuale din ţara noastră, după cum se exprimă şi muzicologul Viorel Cosma.

            Maestrul Victor Giuleanu  a ţinut conferinţe, emisiuni radio, a scris articole, a susţinut comunicări ştiinţifice, a fost prezent în jurii ale unor concursuri  naţionale şi internaţionale, preşedinte al juriului Concursului Internaţional ’’George Enescu’’din Bucureşti, preşedinte al Concursului Internaţional de Canto din Rio de Janeiro – Brazilia (1969)  membru în juriile internaţionale ale concursurilor muzicale  din Geneva, Moscova, Zwickau, Sofia ,etc.

Cadrele didactice din Facultatea noastră sunt pedagogi cu experienţă: compozitori, artişti lirici, dirijori, folclorişti, instrumentişti de excepţie sau teoreticieni, care au ales cu pasiune mediul academic al învăţământului superior vocaţional, cei mai mulţi dintre ei fiind creatori de excepţie, artişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, membri ai unor importante organizaţii profesionale, ca de exemplu: Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR). 

Menţionăm, în acest sens, distincţiile şi premiile prestigioase obţinute de profesorii noştri, compozitorii Maia Ciobanu şi Sorin Lerescu: două Premii ale Academiei Române, sau participările internaţionale şi studiile postuniversitare de prestigiu în cazul organistei şi pianistei Fernanda Romila.

Valoarea atestată  de o experienţă scenică de succes, naţională şi internaţională, în cazul  sopranei Georgeta Pinghiriac, Decanul FSSU, sau izbânzile artistice ale ansamblurilor corale conduse de dirijorii Luminiţa Guţanu şi Aurel Muraru, sunt exemple concludente care confirmă profesionalismul şi valoarea corpului profesoral al Facultăţii noastre, programul  de studii Pedagogie muzicală.

Procesul de învăţământ

În elaborarea Planurilor de învăţământ pentru programul de studii de licenţă Pedagogie muzicală s-a avut în vedere asigurarea unei pregătiri teoretice şi practico-metodice de specialitate, care să ofere viitorului absolvent o formaţie profesională complexă, în acord cu exigenţele din domeniu, cât şi din domenii artistice conexe. Planurile de învăţământ sunt astfel concepute încât disciplinele să corespundă cu competenţele specifice şi să asigure corelarea cu cadrul calificărilor naţionale.

Disciplinele sunt prevăzute într-o succesiune logică, pentru a defini competenţele generale şi de specialitate pentru domeniul de licenţă Muzică, şi sunt ordonate în discipline fundamentale, discipline de specialitate şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi facultative. Ponderea disciplinelor din planul de învăţământ respectă cerinţele normative şi standardele specifice domeniului –  obligatorii (70%), opţionale (27%) şi facultative (5,5%). Disciplinele facultative se încheie cu probă de verificare semestrială iar numărul de credite acordat este peste cele 30 ale semestrului respectiv. Conţinutul disciplinelor prevăzute în Planurile de învăţământ este cuprins şi detaliat în Fişe ale disciplinelor elaborate de cadrele didactice.

-          Practica de specialitate

     Practica de specialitate se finalizează pentru semestrul I, cu un concert organizat în preajma sărbătorilor de iarnă. Acest concert coral cuprinde în mod special, lucrări semnate de compozitori români şi ai compozitori ai repertoriului universal.

     Pe lângă formaţia corală din cadrul concertului, participă şi studenţii, cu lucrări individuale, de diverse genuri. În concert sunt incluşi şi absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, care fac parte din formaţii muzicale sau conduc formaţii. 

      Cel de al doilea semestru al practicii de specialitate, se încheie cu un concert coral, numit Concertul Absolvenţilor şi cuprinde lucrări din creaţia consacraţi pe plan universal concert diorijat parţial şi de studenţii anului III . cu participare turturor studentilor cu program individual si cu invitati speciali

 

Cercetarea ştiinţifică şi artistică

       Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică prin Centrul de Cercetare şi de Creaţie propriu, cu o strategie elaborată şi urmărită consecvent, cu planuri de cercetare care integrează atât activitatea cadrelor didactice cât și a studenților. Studenții au posibilitatea să participe la sesiuni de comunicări  științifice și să experimenteze cercetări artistice în Studioul de spectacole al Facultății, în Sălile de interpretare sau de aplicații practice. De altfel, participările la manifestările artistice naționale ale studenților de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universității Spiru Haret, de la ambele domenii de specialitate, au fost apreciate totdeauna și răsplătite cu Diplome și Premii relevante la Festivaluri, Concursuri și Gale specifice.

      Planul de cercetare ştiinţifică al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, parte integrantă a Planului său strategic, elaborat conform Planului strategic al Universităţii Spiru Haret 2014-2018, reflectă şi activităţile de cercetare ale cadrelor didactice şi ale studenţilor derulate în cadrul Programului de studii universitare de licenţă Pedagogie muzicală.

      Temele de cercetare cuprinse în Plan se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului Muzică. Funcţionarea Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Artistică al Facultăţii asigură concretizarea şi punerea în practică a obiectivelor ce decurg din misiunea specifică a Facultăţii. CCSCA este inclus în baza de date publice a Universităţii Spiru Haret şi are un site propriu la adresa www.ccsca.wordpress.ro  (accesibil şi prin www.spiruharet.ro).  Se depun eforturi pentru acreditarea CNCS a acestuia, prin aducerea la parametrii calitativi impuşi de normele în vigoare.

      Rezultatele cercetării sunt valorificate şi prin revista Analele Universitatea Spiru Haret - Seria Arte (Muzică şi Teatru), în curs de obţinere a acreditării CNCS şi de includere în baze de date internaţionale . În cadrul Universităţii Spiru Haret se asigură acces gratuit cadrelor didactice şi studenţilor la  baza de date JSTOR (colecţia Art & Science I şi III), precum şi la alte baze de date, pe bază de IP controlat. Există o reală preocupare pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite, drept urmare este  derulat continuu un sondaj online în rândul cadrelor didactice şi studenţilor privind percepţia calităţii serviciilor de documentare.

      Universitatea Spiru Haret deţine un post de televiziune propriu (TvH) şi un post de Radio propriu prin care studenţii şi cadrele didactice îşi desfăşoară proiecte şi programe specifice şi care conferă şi garanţia unei profesionalizări adecvate în specificul calificărilor cerute de finalizarea studiilor la acest program de studii. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, ca şi celelalte facultăţi ale Universităţii Spiru Haret, dispune de sistem de conectare la internet wireless.

      Cadrele didactice din cadrul programului de studii universitare Pedagogie Muzicală sunt implicate în activităţi de cercetare şi de creaţie artistică valorificate prin cărţi, articole şi studii în reviste de specialitate, comunicări la sesiuni, simpozioane, seminarii, conferinţe în ţară sau străinătate, la festivaluri muzicale naţionale şi internaţionale  O parte dintre cadrele didactice sunt implicate în echipe care au câştigat granturi de cercetare naţionale sau europene. Toate cadrele didactice au paticipări la proiectele POSDRU derulate în Universitatea Spiru Haret.

      Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane organizează periodic cu cadrele didactice, dar şi cu studenţii, sesiuni ştiinţifice, iar rezultatele sunt valorificate prin publicarea în Revista Analele USH - Seria Arte (Muzică şi Teatru) şi prin publicarea unor cărţi sau suporturi de curs prin Editura Fundaţiei România de Mâine, editură a Universităţii Spiru Haret, acreditată de CNCS. Temele de creaţie artistică propuse prin Planul de cercetare se desfăşoară în laboratoare dotate cu echipament specific domeniului – piane, pianine, calculatoare, videoproiectoare, aparate video, audio, etc.

      Faptul ca in sediul in care se afla Facultatea functioneaza postul de televiziune si cel de radio al Universitatii Spiru Haret (TvH) este inca un motiv de garantare a posibilitatilor de aplicare practica si de experimentare a cunostintelor artistice dobandite pe parcursul studiilor universitare.

Baza materială

Baza materială a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane oglindeşte preocuparea permanentă a conducerii Universităţii Spiru Haret de a investi în calitatea actului de învăţământ. Începînd cu anul universitar 2015-2016, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou. Săli de clasă generoase, spaţii de aplicaţii practice (actorie, dans, interpretare instrumentală, vocală sau corală), dotate cu aparatură modernă şi conectată la internet, cu posibilităţi de vizionare şi de audiţii, săli dotate cu pian sau pianină, într-un sediu modern şi primitor, cu toate dotările necesare unui proces educaţional de calitate.

Cursurile, seminariile, laboratoarele, cursurile practice individuale sau cele colective, evenimentele artistice sau de cercetare şi creaţie artistică se desfăşoară în sediul din Bucureşti, Şos. Berceni nr 24, sector 4, unde Facultatea are nu numai săli de curs, dar şi un Studio de teatru, sală de spectacole, amfiteatre, săli de mişcare şi dans, laboratoare audio-video şi de informatică, bibliotecă. Baza sportivă, căminul modern, cantina studenţeasca şi Clubul studenţesc întregesc baza materială oferită studenţilor noştri.

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, alături de Bibliotecile Universităţii Spiru Haret, asigură condiţiile necesare studiului individual şi dispune de fond de carte propriu şi de publicaţii corelate domeniilor de studii. Fondul de carte şi publicaţii specific planului de învăţământ este în continuă creştere, prin achiziţii importante de carte şi de publicaţii naţionale şi internaţionale. Sala Bibliotecii dispune de echipament electronic, conexiune internet, imprimantă, televizor, aparatură video şi audio. O semnificativă colecţie de DVD şi CD, o Mediatecă în curs de dezvoltare, asigură studenţilor posibilitatea de a viziona spectacole sau de a audia muzică şi piese de teatru.

Pe site-ul Universităţii Spiru Haret, unde este găzduită şi pagina web a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, la www.spiruharet.bibliotecavirtuala.ro, studenţii au acces prin reţeaua internet la titlurile existente şi în biblioteca virtuală, ceea ce le permite o documentare adecvată şi un transfer de informaţii rapid şi eficient, necesar în procesul de studiu.

 

Participări de succes

Exemple de  participări la spectacole şi concursuri

    

 Adrian Mărginean

     

1. Concursul „Victor Giuleanu”- ediţia a II-a, U.N.M.B.

2. „Maeştrii artei lirice - Petre Ştefănescu Goangă” –Concurs de Canto la Opera Română Bucureşti, februarie 2011;

3.„Văduva veselă” de Franz Lehar - rolul Camille de Rossillon, Teatrul „N.Leonard” Galaţi, aprilie 2011-2015;

4. „Aniversarea a 55 de ani de la înfiinţarea Teatrului „Nae Leonard” - Galaţi, recital vocal, mai 2011;

5. Muzica Vox Artis, Concurs Internaţional + Sibiu, Concurs de Canto – septembrie 2011;

     6. Concursul Internaional de Operetă „Ion Dacian”-octombrie 2011;

7.„Elixirul dragostei” Gaetano Donizetti –rol Nemorino (DEBUT) Teatrul „Nae Leonard” Galaţi- noiembrie 2011;

8.Filmare la TvRM (DVD) pentru înscrierea la Concursul Internaţional de Canto de la Munchen - 23 noiembrie 2011;

- Colaborări cu clasa de operă în parteneriat U.N.M.B.:

a) rolul Alfredo –opereta ”Liliacul” Johann Strauss-(prof. dr. Cristian Mihăilescu);

b) rolul Horace-opera „La Colombe” Charles Gounod-(prof. dr.Cristian Mihăilescu) ;

c) rolul Don Ottavio-opera ”Don Giovanni” Wolfgang Amadeus Mozart(prof. dr. Anda Tăbăcaru).

Coordonator: Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac

      - Colaborări cu clasa de operă în parteneriat U.N.M.B.:

a) rolul Alfredo –opereta ”Liliacul” Johann Strauss-(prof. dr. Cristian Mihăilescu);

b) rolul Horace-opera „La Colombe” Charles Gounod-(prof. dr.Cristian Mihăilescu) ;

c) rolul Don Ottavio-opera ”Don Giovanni” Wolfgang Amadeus Mozart(prof. dr. Anda Tăbăcaru).

 

Constantin Traşcă, absolvent al programului de studii Pedagogie muzicală, distins cu peste 30 de premii nationale si internationale, a urmat modulul de canto clasic clasa conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac.

Asigurarea calităţii procesului de învăţământ

Ca semnatară a Magna Charta Universitatum,Universitatea Spiru Hareta implementat conţinutul Procesului Bologna: structurarea studiilor universitare pe trei cicluri - licenţă, masterat, doctorat (L-M-D), cu o durata de 3, 2, şi, respectiv, 3 ani.

S-au depus eforturi constante pentru restructurarea curriculei universitare, perfecţionarea sistemului de credite (ECTS), creşterea calităţii actului educaţional - conţinutul, modalităţile de predare şi evaluare a pregătirii studenţilor, schimbarea accentului operaţional de instruire superioară pe student, trecerea de la indicatori de intrare la indicatori de ieşire ş.a.

Activităţile de învăţământ ale Universităţii au în vedere armonizarea operaţională, instituţională cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere şi pe informatizare.

În acest cadru, Universitatea urmăreşte: creşterea calităţii cunoştinţelor studenţilor reflectate de noile paradigme, teorii şi concepte educaţionale; dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi realizarea interdisciplinarităţii; corelarea conţinutului studiilor cu exigenţele generate de restructurările economice, politice şi sociale contemporane, de noile forme de organizare a vieţii sociale din România, de dinamica profesiilor şi ocupaţiilor pe plan naţional şi european.

Pe baza procedurilor specifice cuprinse în Sistemul de management al calităţiila Universitatea Spiru Haret,sunt evaluate, anual, la nivelul facultăţilor, de către comisiile calităţii: planurile de învăţământ, programele de studiu, fişele disciplinelor, metodele de predare şi seminarizare, modul în care sunt asigurate disciplinele cu cursuri şi materiale suport, gradul de satisfacţie a studenţilor, în urma cărora se adoptă acţiuni corespunzătoare corective şi de creştere a calităţii.

În cadrul evaluării interne se urmăreşte respectarea cerinţelor normative obligatorii, îndeplinirea standardelor de performanţă, o mai bună corelare a programelor de studii şi a competenţelor dobândite cu cerinţele pieţei muncii.

De asemenea, se are în vedere: coerenţa, aprofundarea, continuitatea între ciclurile de studii; includerea rezultatelor cercetării ştiinţifice în cursuri, seminarii şi dezbateri; utilizarea tehnologiilor moderne de predare, seminarizare şi învăţare, ca şi raportul între disciplinele teoretice şi cele practice, aplicative; perfecţionarea sistemului de credite de studiu transferabile; construcţia unui sistem de evaluare a pregătirii studenţilor bazat pe folosirea celor mai performante tehnologii informaţionale ş.a.

Într-un asemenea context, Universitatea Spiru Haretpune la dispoziţia studenţilor săi o gamă largă de categorii de resurse de învăţare, precum:

 • carte tipărită, asigurată prin Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine, care realizează acoperirea cu manuale a tuturor programelor de studii în timp real şi la preţuri accesibile tuturor studenţilor;
 • programe TV şi radio cu caracter didactic, consultaţii, dezbateri ş.a., realizate de Televiziunea proprie, post naţional universitar şi cultural, singurul cu acest profil din audio-vizualul românesc;
 • platforma de e-learning Blackboard,achiziţionată de Universitate în anul 2006, care permite utilizarea celor peste 6000 de computere racordate la Internet, pentru derularea procesului de învăţământ.

Platforma e-learning Blackboard răspunde în context ultramodern în totalitate criteriilor de calitate privind educaţia, fiind un sistem integrat care asigură comunicarea sincronă, cât şi cea asincronă cu studenţii, prin conexiuni diferite, care funcţionează continuu şi oferă:

 • posibilitatea derulării activităţii didactice
 • posibilitatea organizării evaluării computerizate a pregătirii studenţilor;
 • posibilităţi efective de creare a materialelor didactice (grafică extrem de atractivă, imagine şi sunet, datorită performanţelor software ale programului; cursurile pot fi transmise în format de document, fişiere audio sau fişiere audio-video, iar interfaţa, deosebit de prietenoasă, nu creează dificultăţi utilizatorilor, chiar dacă nu sunt destul de experimentaţi);
 • un fond bogat de carte din literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, reviste de specialitate aflate în cadrul bibliotecilor facultăţilor.

În sprijinul studenţilor, pentru creşterea calităţii comunicării în procesul educaţional s-au implementat:

 • sistemul ultramodern, actualizat de gestiune a studenţilor (Student Information System) şi a activităţii didactice, bazat pe soluţia University Management Solutions (UMS), integrată cu toate celelalte sisteme informatice utilizate în Universitate;
 • sistemul de telefonie IP -CISCO, în regim intranet;
 • sistemul POLYCOM de video-conferinţă prin Internet, tip VPN, pentru teleîntâlniri didactice de lucru (cursuri, seminarii, dezbateri, consultaţii) care face posibilă modernizarea procesului didactic, asigurând legătura audio-video între oricare dintre cadrele didactice şi studenţi.