Tipărire

 

Facultatea de Ştiințe Socio-Umane s-a constituit în 2015, începând cu anul universitar 2015-2016, din alăturarea Facultății de Jurnalism şi Ştiințele Comunicării şi a Facultății de Arte, şi din includerea unor programe de studii din cadrul Facultății de Sociologie-Psihologie şi al Facultății de Relații Internaționale, Istorie şi Filosofie, prin Hotărârea Senatului Universității Spiru Haret nr. 550, din 14.07. 2015.

În prezent în cadrul Facultății de Ştiințe Socio-Umane funcționează 5 programe de studii de licență din 4 domenii de licență (cf. H.G. 140/2017):

De asemenea Facultatea de Ştiințe Socio-Umane include 3 programe de studii de master din 2 domenii de master (cf. HG 117/2017):

- în domeniul Ştiințe ale Comunicării (50 de locuri): Mass-Media şi comunicarea în sport IF; Comunicare internațională şi diplomație publică IF.

- în domeniul Muzică (50 de locuri): Artă Muzicală IF.

            Facultatea de Științe Socio-Umane își impune adaptarea continuă și eficientă la standardele academice naționale și europene, promovând o educație bazată pe știință, comunicare și atenta îndrumare a studenților și a masteranzilor, încurajând performanțele individuale și ideile inovatoare, având grija modernizării spațiilor educaționale și a pachetelor de beneficii oferite celor direct implicați în procesul de predare-învățare (cadre universitare, studenți și masteranzi), în vederea asigurării unei formări, care să poată combina cu ușurință partea practică cu cea teoretică, studenții și masteranzii având șansa de a răspunde provocărilor domeniului studiat chiar în timpul perioadei de studiu, acest lucru având în vedere facilitarea încadrării lor ulterioare pe piața muncii. În acest sens, Facultatea de Științe Socio-Umane are ca misiune principală formarea de specialiști în domeniul științelor comunicării, în cel al muzicii, precum șia în alte domenii din aria științelor socio-umane.

            Misiunea de cercetare științifică a Facultății de Științe Socio-Umane are în vedere formarea competențelor de realizare a unor cercetări în domeniile amintite, dar și de creație artistică în domeniul muzicii, prin stimularea studenților și a masteranzilor de a participa la îndeplinirea planurilor de cercetaere științifică ale Facultății, în cadrul celor două centre de cercetare, Mass-media, comunicare şi relații publice şi Centrul de Cercetare Ştiințifică şi Creație Artistică, precum și prin participarea acestora la sesiunile științifice organizate de Facultate.

            Facultatea de Științe Socio-Umane asigură îndeplinirea următoarelor obiective correlate activităților didactice și de cercetare științifică:

a) în domeniul activității didactice:

            - oferirea unor condiții optime pentru studenți și masteranzi în scopul instruirii acestora la un nivel ridicat din punct de vedere calitativ;

            - însușirea principiului calității în cadrul întregii activități didactice, aplicarea și menținerea standardelor, criteriilor și indicatorilor de performanță în vederea asigurării calității la nivelul procesului de învățământ;

            - asigurarea compatibilității planurilor de învățământ și ale fișelor disciplinelor cu cele ale universităților de prestigiu din România și din străinătate;

            - structurarea procesului instructive-educativ astfel încât să permită centrarea activității pe student;

            - educarea studenților în spiritual respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a înțegerii reciproce, toleranței și colaborării;

            - creșterea procentului de inserție a absolvenților pe piața forței de muncă.

b) în domeniul activității de cercetare științifică:

            - stimularea sctivității de cercetare în rândul studenților și a cadrelor didactice concretizată în publicarea de articole, cărți, etc., dar și în creații artistice pentru domeniul Muzică;

            - perfecționarea activităților structurilor instituționale necesare desfăşurării cercetării ştiințifice (cercuri studențeşti, centrele de cercetare ale Facultății, ş.a.);

           - dezvoltarea activității de cercetare ştiințifică prin implicarea cadrelor didactice, a studenților, masteranzilor şi realizarea de parteneriate cu universități, institute de cercetare ştiințifică şi unități economico-sociale şi juridice din țară şi din străinătate;

           - afirmarea performanțelor ştiințifice ale membrilor comunității universitare pe plan național şi internațional la congrese, simpozioane şi în publicații acreditate / indexate pe plan intern şi internațional;

           - identificarea şi asigurarea resurselor de finanțare pentru sprijinirea extinderea şi modernizarea permanentă a bazei materiale necesare pentru cercetare aprofundată.